concurs

concurs

 

                                    REGULAMENT
privind desfăşurarea unui concurs public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinelor și a spațiilor din incintă de către operatorii economici din Municipiul Focșani

 

 

 

DEFINIȚII
• Operatori economici - persoana fizică sau juridică, autorizată, care în cadrul activităţii sale profesionale fabrică, importă, depozitează, transportă sau comercializează produse ori părţi din acestea sau prestează servicii;
• Pavoazare - acțiunea de a pavoaza și rezultatul ei; împodobire, ornare, decorare, ornamentare;

 

CAPITOLUL I
CADRUL LEGAL ŞI ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Art.1 Prin art. 4 litera v) din HCL Focșani nr. 25/26.01.2017, privind Obligațiile și răspunderile instituțiilor publice ale agenților economici, ale altor persoane juridice precum și ale cetățenilor privind gospodărirea municipiului Focșani, s-a stabilit obligativitatea operatorilor economici ca în perioada 20 decembrie - 24 ianuarie, să asigure pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinelor și a spațiilor din incintă.

Art.2 Municipiul Focșani, cu sediul în Bdul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, va organiza Concursul pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinelor și a spațiilor din incintă de către operatorii economici. Municipiul Focșani va fi denumit în continuare Organizator.

Art.3 Concursul se va organiza şi derula prin intermediul Direcției Relații interne și internaționale care va face toate demersurile legale ce se impun, pentru şi în numele Organizatorului, în vederea desfăşurării Concursului public în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.

Art.4 Obiectivele înscrise în Concursul de pavoazare vor fi apreciate prin punctaj de către un Juriu format din 5 membri din care 2 consilieri locali ce vor fi desemnați prin HCL, nominalizați prin dispoziția Primarului înainte de desfășurarea Concursului, din cadrul aparatului Primăriei Municipiului Focșani, a instituțiilor subordonate și a Consiliului Local al Municipiului Focșani și prin punctaj realizat din votul publicului.


CAPITOLUL II
PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI ŞI INFORMAREA PUBLICĂ

Art.5 Concursul se va derula de 2 ori pe an:
- în perioada 20 decembrie - 24 ianuarie (pentru perioada sărbătorilor de iarnă),
- în perioada de 12 zile, ce va începe cu 6 zile înaintea zilei stabilite pentru sărbătorirea Învierii Domnului (pentru perioada sărbătorii Sfintelor Paști),
în conformitate cu prezentul regulament, denumit în continuare Regulament, care este obligatoriu, în mod necondiţionat, pentru toţi participanţii la concurs.

Art.6 Câştigătorii Concursului vor fi anunţați în termen de maxim 5 zile lucrătoare, după terminarea fiecărei perioade de desfășurare a concursului, printr- un anunţ public.

Art.7 Prezentul Regulament este document public şi va fi adus la cunoştinţă publică prin intermediul paginii de internet proprii www.focsani.info, pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Focșani, prin afişare la sediul instituţiei precum şi prin orice alte modalităţi prevăzute de legea accesului la informaţiile de interes public.

 

CAPITOLUL III
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Art.8 La concurs va putea participa orice operator economic, denumit în continuare Participant, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este persoană fizică sau juridică autorizată, rezidentă în România;
b) a realizat pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinelor și a spațiilor din incintă deținute de Participant;
c) administratorul Participantului nu este salariat şi/sau colaborator al Organizatorului sau soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul IV al persoanelor care, au participat şi participă la iniţierea şi derularea prezentului concurs din partea Organizatorului;
d) nu prezintă datorii la bugetul local al Municipiului Focșani în momentul înscrierii în Concurs și până la jurizare și acordarea premiilor;
e) a respectat condiţiile de înscriere și jurizare la Concurs prin completarea în mod corespunzător, cu datele sale complete şi corecte, a formularului de înscriere prezentat în Anexa 1 a prezentului Regulament;

Art.9 Înscriererea şi participarea la Concurs nu presupun perceperea de costuri sau taxe de participare către Participanți.

 

CAPITOLUL IV
CONDIŢII ŞI SPECIFICATII PRIVIND PARTICIPAREA LA CONCURS

Art.10 Participanții se pot înscrie la Concurs cu mai multe spații pavoazate, aflate în folosință la momentul înscrierii în Concurs, cu cel mult 7 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de desfășurare a Concursului stabilită conform art. 5 din Regulament.

Art.11 Înscrierea la Concurs a Participanților se face la sediul Primăriei Municipiului Focșani, prin înregistrarea formularului de înscriere prezentat în Anexa 1 a prezentului Regulament, la care se atașează 3 fotografii color cu spațiul pavoazat, în format jpg, png, tiff sau gif, la o rezoluție minimă de 300 dpi și printate pe hârtie format A4 cu rezoluția 2K.

Art.12 Formularul de înscriere trebuie să conțină obligatoriu data transmiterii şi semnătura participantului.


CAPITOLUL V

CALENDARUL CONCURSULUI

Art.13 Perioada pentru depunerea formularului de înscriere: 7 zile lucrătoare înaintea demarării perioadelor de desfășurare a Concursului; concret, data limită de depunere a formularelor de înscriere va fi:
- 11 decembrie, pentru desfășurarea Concursului în perioada sărbătorilor de iarnă (20 decembrie - 24 ianuarie),
- 12 zile lucrătoare înaintea zilei stabilite pentru sărbătorirea Învierii Domnului, pentru desfășurarea Concursului în perioada sărbătorilor pascale.
Art.14 Perioada de jurizare: pe toată perioada de desfășurare a
Concursului.
Art.15 Anunțarea Câştigătorului: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de desfășurare a Concursului.

CAPITOLUL VI
DESFĂȘURARE CONCURS ȘI CRITERII DE JURIZARE

Art.16 Vor fi validaţi, în vederea jurizării spațiilor pavoazate pe care le-au înscris în Concurs, doar Participanții care au respectat cerinţele prevăzute la art. 11 din prezentul Regulament.

Art.17 Concursul se va desfășura pe 6 zone din Municipiul Focșani. Cele 6 zone sunt următoarele : zona 1 - centru, zona 2 - obor, zona 3 - est, zona 4 - vest, zona 5 - sud, zona 6 - cartier Mîndrești, conform anexei 2 la regulament.

Art.18 Juriul va fi desemnat prin dispoziția Primarului Municipiului Focșani, înainte de desfășurarea Concursului. Din juriu vor face parte atât reprezentanți ai Primarului Municipiului Focșani, membri ai Consiliului Local al Municipiului Focșani cât și persoane de specialitate, desemnate din partea unor instituții locale, artistice și/sau culturale.

Art.19 Vor fi jurizate doar spațiile pavoazate ale Participanților care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8 din prezentul Regulament.

Art.20 Juriul concursului va analiza şi va puncta după următoarele criterii:
1) Relevanța pentru perioada sărbătorilor (0 - 25 puncte);
2) Impact vizual/Design atractiv (0 - 25 puncte);
3) Originalitate (0 - 25 puncte);
4) Cromatica (cel mult 3 culori) (0 - 25 puncte).

Art.21 Cele 4 criterii vor avea o pondere egală în evaluarea fiecărei lucrări de către Juriu, fiecare dintre criterii putând fi notate cu 0-25 puncte. Câștigătorul va fi ales în proporție de 75% de către Juriu și 25% din votul publicului.

Art.22 Pentru a oferi publicului posibilitatea de a-și exprima opțiunea și a vota după validarea înscrierilor, lucrările vor fi postate atât pe site-ul www.focsani.info, cât și pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Focșani, într-un format unitar.
Votul publicului se va desfășura în perioada de jurizare și va putea fi exercitat printr-un sistem de vot ce va fi pus la dispoziția cetățenilor pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Focșani. La sfârșitul perioadei de jurizare votul publicului va fi calculat ca procent din total voturi exprimate online pentru fiecare lucrare în parte, procentul obținut reprezentând numărul de puncte pentru votul publicului. (ex. 34% voturi pt lucrarea x reprezintă 34 puncte pentru lucrarea x)
Art.23 Punctajul obţinut de fiecare lucrare va reprezenta, ȋn proporţie de 75%, media aritmetică a punctajelor acordate de toţi membrii juriului şi 25% votul publicului. Membrii juriului vor acorda punctaj de la 0 la 100 de puncte conform art. 21 și 22.
De ex., dacă punctajele celor 5 membri ai juriului sunt P1, P2, ..., P5 iar cel al publicului este Pp, atunci punctajul final este:
P = [0,75 x (P1+P2+...+P5) / 5]+( 0,25 x Pp)


CAPITOLUL VII
PREMIUL CARE VA FI ACORDAT ÎN CADRUL CONCURSULUI

Art.24 Organizatorul va acorda în cadrul Concursului câte un premiu, primilor 3 clasați pe fiecare din cele 6 zone, denumit în continuare "Premiul".

Art.25 Premiul obținut de Câştigătorul Concursului constă în acordarea unei sume echivalente cu un procent din impozitul aferent clădirii spațiului comercial, stabilit la nivelul anului ulterior desfășurării Concursului, dacă este proprietarul acesteia, sau a unei alte clădiri pe care o deține, sub o formă sau alta, indicate de Participant.
Premiile vor fi acordate astfel:
- locul I - suma echivalentă cu impozitul aferent clădirii, în procent de 100%, dar nu mai mult de 10000 lei,
- locul II - suma echivalentă cu impozitul aferent clădirii, în procent de 75%, dar nu mai mult de 7500 lei
- locul III - suma echivalentă cu impozitul aferent clădirii, în procent de 50%, dar nu mai mult de 5000 lei.

 

CAPITOLUL VIII
DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR

Art.26 Câştigătorii concursului, denumiți în continuare "Câştigători", vor fi Participanții clasați pe primele 3 locuri, care au obţinut cele mai mari punctaje finale în cadrul Concursului. Ei vor trebui să fie validați, prin vot, cu majoritate simplă, de către membrii Juriului.

Art.27 Câştigătorii vor fi anunţați printr-un anunţ public postat pe pagina de internet www.focsani.info, la rubrica special destinată, pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Focșani, dar și prin poştă electronică, la adresa de e-mail cu care s-a înregistrat în concurs.
Art.28 Pentru anunţarea Câștigătorilor, organizatorul are dreptul de a folosi orice formă de comunicare, fără a exclude formele de comunicare prevăzute la art. 27.

Art.29 Câştigătorii au obligaţia să respecte întocmai prezentul Regulament, cât și procedura stabilită de organizator pentru acordarea şi înmânarea Premiului şi să se prezinte în vederea acordării şi înmânării acestuia, în termenul şi la adresa indicată de către Organizator.

Art.30 (1) Premiul se va concretiza prin compensarea sumei echivalente cu procentul din impozitul aferent clădirii spațiului comercial, stabilit la art. 25, la nivelul anului ulterior desfășurării Concursului, dacă este proprietarul acesteia, sau a unei alte clădiri pe care o deține, sub o formă sau alta, indicate de Participant.
(2) Premiul va fi acordat Câștigătorilor în baza unor acte de identificare valabile, prezentate de Câștigător, numai după ce acesta a semnat toate documentele aferente acordării şi înmânării Premiului.

(3) În cazul în care Câștigătorul refuză să semneze toate documentele aferente acordării şi înmânării Premiului, Organizatorul are dreptul să nu mai acorde Premiul Câștigătorului care nu respectă această obligație.

(4) În condiţiile prevăzute la alin (2), Organizatorul este exonerat de orice răspundere privind acordarea premiului.


CAPITOLUL IX
ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art.31 Fiecare Participant este de acord în mod expres, neechivoc şi necondiţionat ca, prin înscrierea la concurs, datele sale cu caracter personal precum şi orice alte date, puse la dispoziţia/transmise Organizatorului, care are direct legătură cu concursul şi/sau cu premiul, să fie incluse în baza de date a Organizatorului şi utilizate în conformitate cu regulamentul Concursului, în vederea realizării scopului pentru care s-a organizat Concursul.

Art.32 Organizatorul se obligă să respecte Participanților la acest concurs toate drepturile prevăzute de lege.

Art.33 Pentru orice demers care are legătură directă cu Concursul, Participanții se vor adresa Organizatorului printr-o cerere scrisă, care va conţine datele de identificare, datată şi semnată, pe care o vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Focșani sau pe adresa de mail a Primăriei Municipiului Focșani primarie@focsani.info, cu excepţia cazului în care legea şi prezentul regulament prevăd în mod expres o altă procedură.

Art.34 Denumirile Câştigătorilor vor fi făcute publice.

Art.35 Participantul este obligat să furnizeze Organizatorului toate datele solicitate în legătură cu Concursul, în caz contrar, nu poate participa la Concurs şi/sau Premiul nu va putea fi acordat de către Organizator în cazul în care acesta va fi declarat câștigător, după caz.


CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

Art.36 Orice dispută dintre Organizator şi oricare din Participanți şi/sau Câștigător va fi rezolvată pe cale amiabilă, în caz contrar, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Art.37 Orice informaţii în legătură cu Concursul pot fi solicitate printr-o cerere scrisă, formulată în condiţiile legii, care va fi depusă la Registratura Primăriei Municipiului Focșani.

 

 

Anexa 1 - FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

Anexa 2 - DELIMITARE ZONE DE DESFĂȘURARE CONCURS

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar